ข้อตกลงการใช้งาน

          ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท แอดฮอค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ต่อจากนี้เรียกว่า "บริษัท") ในฐานะผู้ให้บริการ www.pttenergyworld.com (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์")กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้งาน") ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการบนเว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

  1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล,ข้อความลายลักษณ์อักษร หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา"
  2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนเแปลงแก้ไข เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น
  3. บริษัทอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 3 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และ เข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้
  5. ในกรณีที่เว็บไซต์หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์บริษัมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

          การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหา ข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆและ เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์บริษัท

          กรณีหากต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไวต์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่องโยงมายังภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าวเว็บไซต์ของสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไวต์ของบริษัท จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น การจำกัดความรับผิดชอบ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

          การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย