กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม “PTT Energy World online ”

เพียงร่วมกิจกรรม “PTT Energy World online ”ก็มีสิทธิ์ได้รับ
เซทเปิดโลกปิโตรเลียม มูลค่า 155 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 15,500 บาท! โดยมีกติกาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน www.pttenergyworld.com

2. การสะสมคะแนน

2.1 ทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน และ หลังการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(คะแนนทั้ง 2 ส่วนนี้ มีผลต่อการได้รับรางวัล ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดได้)

2.2 Download application Jertam เพื่อเล่นเกมส์ ในแต่ละฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ฐานละ 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

2.3 แชร์กิจกรรมที่เล่นในแต่ละฐาน รับ 1 คะแนน (ไม่จำกัดการแชร์)

2.4 ทำแบบประเมินครบถ้วนจะได้รับ 50 คะแนน

*ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านสามารถดูผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ที่ www.pttenergyworld.com

3. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และระยะเวลาประกาศผู้มีสิทธิ์รับรางวัล

3.1 กิจกรรม เริ่ม 21 เม.ย. – 20 พ.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับรางวัลวันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 18.00 น.
ผ่านทาง Facebook Fanpage Ptt_Energyworld และเว็บไซต์ www.pttenergyworld.com

4. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนอันดับที่ 1- 100 จะได้รับ เซทเปิดโลกปิโตรเลียม มูลค่า 155 บาท ท่านละ 1 รางวัล Gift set PTT Energy World ประกอบไปด้วย
   1) กระเป๋าสะพายหลังหูรูด พี่ก๊อตจิ มูลค่า 75 บาท จำนวน 1 ใบ
   2) หน้ากากอานามัย พี่ก๊อตจิ มูลค่า 35 บาท จำนวน 1 ชิ้น
   3) สมุดโน้ต Gassy+Godji มูลค่า 20 บาท จำนวน 1 เล่ม
   4) หนังสือเปิดโลกปิโตรเลียม มูลค่า 25 บาท จำนวน 1 เล่ม

*ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านสามารถดูผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ที่ www.pttenergyworld.com

5. รางวัลคือ

เซทเปิดโลกปิโตรเลียม มูลค่า 155 บาท รวมทั้งหมด 100 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 15,500 บาท เซทเปิดโลกปิโตรเลียม ประกอบด้วย
   1) กระเป๋าสะพายหลังหูรูด พี่ก๊อตจิ มูลค่า 75 บาท จำนวน 1 ใบ
   2) หน้ากากอานามัย พี่ก๊อตจิ มูลค่า 35 บาท จำนวน 1 ชิ้น
   3) สมุดโน้ต Gassy+Godji มูลค่า 20 บาท จำนวน 1 เล่ม
   4) หนังสือเปิดโลกปิโตเลียม มูลค่า 25 บาท จำนวน 1 เล่ม

6. เงื่อนไขของกิจกรรม

6.1 กติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้เป็นไปตามที่บริษัท แอดฮอค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด กำหนด

6.2 โรงเรียนใดมีนักเรียนร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลแล้วในรอบหนึ่งรอบใดแล้ว นักเรียนในโรงเรียนนนั้นไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบอื่นๆได้อีก

6.3 กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้คะแนนเท่ากันและเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อเลือกผู้มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 ท่าน

1) พิจารณาจากคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ เมื่อนำคะแนน 2 ส่วนนี้มาร่วมกัน ผู้ที่ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ได้คะแนนมากที่สุดมีสิทธิ์ได้รับรางวัล (คะแนนเต็ม 20)

2) หากพิจารณาจากคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้แล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังมีคะแนนเท่ากัน บริษัทฯจะพิจารณาเฉพาะคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ ผู้ที่ทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ได้คะแนนมากที่สุดมีสิทธิ์ได้รับรางวัล (คะแนนเต็ม 10)

6.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมหากไม่ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใดๆ และแม้ตรวจสอบพบในภายหลังก็ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที

6.5 รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลชนิดอื่นได้

6.6 ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลทุกท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์โดยส่ง
   1) ชื่อ-นามสกุล
   2) ที่อยู่
   3) เบอร์โทรศัพท์
   4) อีเมล
   5) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เข้ามาที่ กล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊กแฟนเพจ PTT Energy World ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล หากไม่ติดต่อบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกกรณี

6.7 บริษัทฯ จะทำการส่งของให้กับผู้ชนะกิจกรรมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลทำการยืนยันสิทธิ์ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการมอบของรางวัลเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทจะติดต่อผู้ชนะกิจกรรมให้ทราบโดยตรง

6.8 ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ณ วันที่รับรางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

6.9 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล ความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล จากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น