0

ถูกแชร์ทั้งหมด

          พลังงาน (Energy) เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์หากปราศจากพลังงานต่าง ๆ แล้วเราคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ พลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ในยุคแรก ๆ ได้แก่ พลังงานจากแรงงานมนุษย์ และ สัตว์ ต่อมามนุษย์ได้ทำการพัฒนานำเอาพลังงานที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ ไม้ ฟืน หรือ ถ่านหิน

          ต่อมามนุษย์มีวิวัฒนาการทางด้านวิชาการที่ดีขึ้น สามารถค้นคว้าและนำเอาพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ดีกว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย เช่น พลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมัน ซึ่งเป็นพลังงานจากปิโตรเลียม เพราะให้ประโยชน์ และสะดวกต่อการใช้งานมาก จึงเป็นพลังงานที่นำมาใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

          ปิโตรเลียม เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานหลายร้อยล้านปี สะสมอยู่ใต้ดิน พบในโครงสร้างชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมันดิบ ปัจจัยในการเกิดปิโตรเลียมมีทั้งหมด 5 ปัจจัย ดังนี้

01 หินต้นกำเนิด

02 การเคลื่อนที่ของปิโตรเลียม

03 หินกักเก็บ

04 หินปิดกัน

05 โครงสร้างปิโตรเลียม

          ซึ่งการจะนำปิโตรเลียมขึ้นมานั้นจะต้องใช้การสำรวจพื้นที่ และใช้เครื่องมือในการตรวจสอบพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่

          เป็นการสำรวจที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยการแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม การเก็บตัวอย่างของหินนำมาศึกษาด้านกายภาพ และ เคมี เพื่อทราบถึงศักยภาพในการเป็นหินต้นกำเนิด หินกักเก็บ และ หินปิดกั้นปิโตรเลียม

          โดยการสำรวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลก และค่าความโน้มถ่วงของโลก สำรวจวัดค่าคลื่นไหวสะเทือน คลื่นเสียง เพื่อตรวจสอบดูโครงสร้างชั้นหินเบื้องล่าง ในรูปแบบของภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะเจาะสำรวจ

          ใต้ผิวดินเพื่อพิสูจน์ว่ามีปิโตรเลียมสะสมอยู่หรือไม่ โดยขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุมสำรวจสูงมาก คือประมาณ 300 ถึง 3,000 ล้านบาท เมื่อหลุมสำรวจค้นพบปิโตรเลียม ก็จะทำการเจาะสำรวจหลุมต่อมา คือ หลุมประเมินผล เพื่อทำการหาขอบเขตของปิโตรเลียมใต้ดิน เพื่อนำมาประเมินศักยภาพว่าบริเวณนี้ถ้าทำการผลิตจะคุ้มทุนหรือไม่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมต่อไป

ก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย

      ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง ที่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานหลายร้อยล้านปี สะสมตัวอยู่ใต้ดินภายใต้ความร้อน และ แรงกดดันตามธรรมชาติ