0

ถูกแชร์ทั้งหมด

           โครงการพลังงานสัญจร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลังงานที่ถูกต้อง ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เพื่อลดผลกระทบทางด้านปริมาณพลังงานสำรอง และสิ่งแวดล้อมของประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน